Verksamhetsplan 2018-2020

Övergripande uppdrag för Riksteatern Kronoberg

 • ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor, kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, social eller etnisk tillhörighet
 • är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners
 • ska vara en förebild för folkrörelser och svensk scenkonst

Riksteatern Kronoberg ska vidare:

 • arbeta enligt Riksteaterns gemensamma mål och inriktning
 • utveckla en stark länstäckande arrangörsorganisation genom samverkan mellan befintliga arrangörer, nya arrangörer och bidra till arrangörskap i nya former
 • samla länets riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer för samarbete i gemensamma frågor
 • vara förbindelselänk mellan Riksteatern nationellt och riksteaterföreningarna samt andra anslutna organisationer
 • biträda riksteaterföreningarna och andra anslutna medlemmar med fortbildning och utvecklingsinsatser
 • samarbeta med länets länsteater och andra producenter för att utveckla och fördjupa scenkonstsamarbetet
 • medverka vid planeringen av teaterutbudet i länet
 • förmedla scenkonst till länets arrangörer

_____________________________________________________

 Målområden

ARRANGÖRSSTÖD Stärka arrangörsledet. Skapa trygghet i det lokala föreningsarbetet.

UNGA ARRANGÖRER Bevaka alla barn och ungas rätt till scenkonst i länet. Jämställdhet och integration ska prioriteras.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Stärka och utveckla information och marknadsföring om scenkonst i länet. Varumärket Riksteatern ska stärkas.

MEDLEMSUTVECKLING OCH PUBLIKUTVECKLING Bidra och bevaka allas rätt till scenkonstupplevelser i länet. Jämställdhet och mångfald ska beaktas.

SAMVERKAN SCENKONST Öka samverkan mellan aktörer inom scenkonst och de lokala riksteaterföreningarna inom länet. Aktivt verka för en stabil organisation för samverkan inom scenkonst i sydostregionen. Medverkan och samverkan i Riksteatern södra Sverige.

_____________________________________________________

Läs verksamhetsplanen i sin helhet är här Verksamhetsplan 2018-20